ZASÓB ONLINE

Ostania aktualizacja: 28.07.2023

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem jest Archiwum Państwowe w Kaliszu, numer NIP: 6181868158, numer REGON: 000797620, z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy ulicy Poznańskiej 207.

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?
Dane osobowe są przetwarzane przez Archiwum Państwowe w Kaliszu w celu kształtowania spuścizny dokumentacyjnej archiwalnej z terenu swych kompetencji, zabezpieczenia tej dokumentacji, gromadzenia, przechowywania i jej udostępniania, gromadzenia materiałów niearchiwalnych oraz wydawania ze wspomnianych materiałów uwierzytelnionych odpisów, wypisów, zaświadczeń i kopii, a także do publikowania źródeł i pomocy archiwalnych oraz prowadzenia badań w dziedzinie archiwistyki. Archiwum Państwowe w Kaliszu przetwarza również dane osobowe po to by nawiązać kontakt, opracować ofertę, dokonać transakcji sprzedażowych oraz zakupowych, wykonać statutowe cele, usługi i umowy, a także w celu przesyłania informacji w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Czy jest możliwość cofnięcia zgody?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości administratora lub inspektora ochrony danych.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?
Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający administratora w jego działalności. Dane osobowe nie są one wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego profilowania.

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?
Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?
Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny. Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak skontaktować się z inspektorem danych osobowych?
Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu +48 606 637 211 lub e-mailowo pod adresem: andrzejkr@go2.pl