ZASÓB ONLINE

Ostania aktualizacja: 20.05.2024

Deklaracja dostępności

Archiwum Państwowe w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność na stronie internetowej zasoba.kalisz.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZASÓB ONLINE AP.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • po wyłączeniu przetwarzania styli CSS, skryptów java, niektóre elementy strony nie utrzymują logicznej kolejności,
 • niektóre elementy interfejsu użytkownika mają kontrast mniejszy niż 3:1,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
 • brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,
 • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w umieszczonych w serwisie plikach graficznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • ul. Rakowiecka 2D
  02-517 Warszawa
  telefon: (22) 565-46-00
  ndap@archiwa.gov.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Archiwum Państwowe w Kaliszu, ul. Poznańska 207, 62-800 Kalisz

Do budynku prowadzi 1 główne wejście. Wejście na poziomie wysokiego parteru, na który prowadzą schody. Przy wejściu zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi.

Punkt Obsługi Klienta znajduje się bezpośrednio za drzwiami głównymi, po minięciu wiatrołapu.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie pracowni dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Środkami wspierającymi komunikację w Archiwum Państwowym w Kaliszu jest:
– poczta elektroniczna, którą można kierować na adres sekretariat@archiwum.kalisz.pl
– telefon: 62 767 10 22

Archiwum Państwowe w Kaliszu posiada parking bez wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.